Nextstep Science_RGB_pozitiv.png

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Tím Nexstep Science. (organizátor Mgr. Simona Veselá, Mgr. Mária Mazúrová, Ing. Zuzana Kostičová, Mgr. Veronika Rubintová, Sylvia Tylandiová)

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše nasledujúce osobné údaje:

a) krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ako i meno, priezvisko, ktoré registrujete a ďalšie údaje povinne uvádzané v registračnom formulári

b) ďalšie osobné údaje dobrovoľne uvádzané v registračnom formulári alebo dobrovoľne nám poskytnuté, vrátane ďalších kontaktných údajov

c) ďalšie osobné údaje získavané počas komunikácie s Vami, audiovizuálne vyhotovenia z podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ bude v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracovávať na účel:

i) ochrany svojich práv a oprávnených záujmov osobné údaje podľa písm. a),

ii) vedenia štatistiky osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Osobné údaje budú na tento účel anonymizované. To znamená, že na štatistické účely sa nebude spracúvať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa ani žiadne ďalšie kontaktné údaje ani číslo účtu;

iii) zasielania elektronickej pošty na účel priameho marketingu ďalších podujatí organizovaných Prevádzkovateľom v súlade s 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty

iv) a používanie audiovizuálnych nahrávok a fotografií z podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

v) sprostredkovania osobných údajov tretím stranám za účelom marketingu a hľadania pracovných pozícií.

Na spracovanie osobných údajov podľa bodu i) až v) sa Váš súhlas nevyžaduje.

Údaje podľa bodu vi) sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok pre dané podujatie

Máte právo kedykoľvek Prevádzkovateľovi zaslať písomnú žiadosť o skončení zasielania správ podľa bodu iii). Ihneď po doručení Vašej žiadosti bude Vaša e-mailová adresa vymazaná z databázy na účel podľa bodu iii).

Vyplnením nepovinných položiek registračného formulára vyjadrujete súhlas s ich spracovaním na vyššie uvedené účely. Aj ak nepovinné položky vyplníte, svoj súhlas so spracúvaním v nich uvedených osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

 • právo na vydanie potvrdenia, či Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje,

 • právo na informáciu o zdroji, ktorého Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje,

 • právo na informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

 • právo na opravu a likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

 • právo na likvidáciu Vašich údajov, ktoré sú spracúvané neoprávnene,

 • právo na zablokovanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, ak bol tento súhlas odvolaný,

 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,

 • právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov na účel podľa bodu ii) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

 

Podrobnosti o Vašich právach upravuje Zákon a predovšetkým jeho § 28 a § 29.

Vaše žiadosti o skončenie zasielania správ podľa bodu iii), odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa písm. b) ako aj žiadosti, ktorými uplatňujete Vaše práva podľa zákona môžete zasielať na e-mailovú adresu: simona@biospher.org

Podujatie

NextScience Conference

kariérne podujatia

Dátum

17.3.2021

Miesto

Online cez Zoom

Kontakt

E: maria@nextstepscience.org

T: +421 911 010 433

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now